IBV Pod vinohradmi - komunikácie, dažďová kanalizácia
 
Komunitné centrum
loga
Názov projektu : Komunitné centrum

Trvanie projektu: 04/2019 - 06/2021
Nenávratný finančný príspevok: 169 172,03 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Opis projektu: Vybudované komunitné centrum bude na lokálnej úrovni účinne poskytovať komplexné komunitné služby podľa špecifických potrieb cieľových skupín. Komunitné centrum pokryje potreby obce pre prácu s marginalizovanými skupinami a poskytne nové možnosti, ktoré pomôžu odstraňovať nedostatky v komunitnej činnosti a umožnia rozvoj celkového života v obci.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci Popudinské Močidňany zabezpečiť poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb, najmä marginalizovanej rómskej komunity.

Výsledky projektu: Vybudované komunitné centrum prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám nepomôžu plne sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v celej spoločnosti.  

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
.
 
Výzva na odborných hodnotiteľov
stiahnu

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020:

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/vyzvy-sclld/377-vyzvy-sclld

 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov
IBVObec Popudinské Močidľany vyhlasuje na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 11/2019 zo dňa 13.06.2019 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj 5-tich stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi - II. etapa, v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok OVS:
 
« ZačiatokPredch123ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 3

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!